دستگاه آبیاری لینیر Linier

دستگاه آبیاری لینیر Linier


نقد و بررسی : دستگاه آبیاری لینیر Linier

معرفی دستگاه لینیر

       دستگاه لینیر تشکیل شده از یک ارابه، تعدادي دهانه، شاسی و اورهنگ که مطابق شکل زیربه یکدیگر متصل شده  و یک دستگاه لینیر را تشکیل می دهند.

ارابه دستگاه داراي دو محور مستقل بوده و از طریق سیستم راهبري کنترل می شود. دوالکتروموتور نیروي محرکه چهار چرخ ارابه را تأمین می کند.

شاسی دستگاه وظیفه حمل و هدايت دهانه ها را به عهده داشته و از طريق هم راستايی دهانه ها كنترل می شوند.  شاسی از طريق دو جفت لوله مهار بلند و كوتاه و دكل به دهانه متصل شده و يک قالب صلب را تشکیل می دهد.

با حركت شاسی ها هم راستا با ارابه، دهانه ها بر روي خطوط موازي هم راستا با ارابه حركت كرده و از طريق آبپاش ها مزرعه را آبیاري می كنند. آب پاش ها بر حسب نوع محصول، میزان آب مورد نیاز، ارتفاع، سرعت باد، نوع خاك و ديگر عوامل انتخاب می شوند. انتخاب مناسب آب پاش ها راندمان آبیاري افزايش می دهد. جهت انتخاب صحیح آب پاش ها با طراح آبیاري و يا كارشناسان شركت تاك مشورت كنید.

به منظور افزايش طول دستگاه و سطح آبیاري، به آخرين دهانه دستگاه، اورهنگ نصب می شود.

دستگاه لینیر در دو مدل مورد استفاده قرار می گیرد:

لینیر تک بال و لینیر دو بال.

لینیر تک بال بر روي جاده دسترسی در كنار زمین كشاورزي حركت می كند و لینیر دو بال بر روي جاده دسترسی در وسط زمین كشاورزي حركت می كند.