دستگاه سنتر پیووت

نقد و بررسی : دستگاه سنتر پیووت

معرفی دستگاه سنتر پیوت : 

دستگاه سنترپیوت، از یک پاشنه، تعدادي دهانه، شاسی و اورهنگ  تشکیل شده که مطابق شکل زیر به یکدیگر متصل شده اند.

پاشنه دستگاه بر روي یک فونداسیون نصب شده و با ایجاد نقطه مرکزي دوران دستگاه را موجب می شوداین پاشنه وظیفه تغذیه آب و برق دستگاه را به عهده داشته و سیستم مرکزي کنترل بر روي آن نصب می شود.

شاسی دستگاه وظیفه حمل و هدايت دهانه ها را به عهده داشته و از طريق هم راستايی دهانه ها كنترل می شوند. شاسی از طريق دو جفت لوله مهار بلند و كوتاه و دكل به دهانه متصل شده و يک قالب صلب را تشکیل می دهد.

با گردش شاسی ها حول پاشنه، دهانه ها بر روي دوايري به مركزيت پاشنه و شعاع هاي شاسی ها دوران كرده و از طريق آبپاش ها مزرعه را آبیاری می كنند. آب پاش ها بر حسب نوع محصول، میزان آب مورد نیاز، ارتفاع، سرعت باد، نوع خاك و ديگر عوامل انتخاب می شوند.  انتخاب مناسب آب پاش ها راندمان آبیاري افزايش می دهد. جهت انتخاب صحیح آب پاش ها با طراح آبیاري و يا كارشناسان شركت تاك مشورت كنید.

به منظور افزايش طول دستگاه و سطح آبیاري، به آخرين دهانه دستگاه، اورهنگ نصب می شود. دستگاه سنتر در دو مدل مورد استفاده قرار می گیرد: سنتر ثابت و سنتر جابجاشونده.

سنتر ثابت بر روي فونداسیون بصورت دايمی نصب می شود در حالی که سنتر جابجا شونده قابلیت جابجايی داشته و می تواند بر حسب نیاز از زمین مورد آيش به يک زمین زير كشت جابجا شده و به آسانی نصب گردد.

نحوه آبیاري دستگاه سنتر در شکل زير نشان داده شده است:

دستگاه سنترپیوت

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “دستگاه سنتر پیووت”

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها