لوله قطره چکان دار یورو دریپ


لوله قطره چکان دار مناسب باغات و مزارع (بجای نوار تیپ ) می باشد.