آبپاش کامت komet 162-163


در خصوص این آبپاش با توجه به تجربه استفاده در مزرعه یکسان توسط خودمان به جرات میتوانیم بگوییم که بهترین پخش آب و کمترین کوبش را در بین آبپاش ها داراست