یکی از قطره چکانهای بروز دنیاست که در هندوستان و چند کشور دیگر با آبدهی های مختلف تولید می گردد .

فشارشکن بودن ، توضییع کینواخت آب از مزایای این محصول است.