• دارای مکانیزم جبران فشار و خود شوینده
  • دبی 8 لیتر در ساعت
  • دامنه تنظیم 5/0 تا 4 بار
  • میزان دوره در محدوده استاندارد
  • CV مناسب در محدوده استاندارد
  • فیلتراسیون مورد نیاز 120 مش
  • قابل اتصال بر روی خط
  • رنگ بدنه و نازل مشکی